POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCÓW EOG

„My”, Firestone Industrial Products, LLC, spółka utworzona zgodnie z prawem stanu Indiana, z siedzibą główną przy 200 4th Avenue South, Nashville, Tennessee 37201, możemy przetwarzać dane osobowe osobowe użytkowników gromadzone w czasie odwiedzania naszej strony internetowej lub poprzez kontakt z nami za pomocą innych środków. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego dotyczącymi ochrony danych i innymi postanowieniami ustawowymi.

W niniejszej Polityce prywatności („Polityce”) znajdują się informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy dane osobowe użytkowników, wykorzystujemy je oraz w jaki sposób użytkownicy mogą to kontrolować. Opisane są także nasze praktyki dotyczące danych gromadzonych ze stron internetowych, które są powiązane lub odnoszą się do tej Polityki (na przykład stron internetowych, aplikacji mobilnych, mediów społecznościowych i wiadomości e-mail w formacie HTML), jak również danych gromadzonych poprzez sprzedaż off-line i działania marketingowe (pod zbiorczą nazwą „Usługi”).

1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które w sposób pośredni lub bezpośredni identyfikują użytkownika (użytkownika serwisu) jako osobę. Informacje te to np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu, niepowtarzalny numer identyfikacyjny urządzenia, na przykład IMEI, adres MAC czy adres IP.

2. W jaki sposób i dlaczego gromadzimy dane osobowe?

 a) Poprzez informacje przekazywane nam przez użytkownika

Dane osobowe użytkowników gromadzone są podczas korzystania przez niego z Usług. W każdym przypadku użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie wyraźnej zgody na gromadzenie i dalsze przetwarzanie jego danych osobowych lub przynajmniej zostanie poinformowany, że przetwarzanie jest zgodne z prawem. Dane osobowe użytkownika będziemy wykorzystywać w celach opisanych poniżej lub podczas ubiegania się o jego zgodę. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy więcej danych osobowych niż to jest konieczne dla poszczególnych celów. Wykorzystamy wyłącznie te dane osobowe, które zostały opisane w tej Polityce, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na ich wykorzystywanie w inny sposób. Jeśli w naszym zamiarze będzie wykorzystanie danych osobowych użytkownika w sposób inny niż określony początkowo, poinformujemy go o tym z wyprzedzeniem i w przypadku gdy do dalszego przetwarzania będzie potrzebna jego zgoda, wykorzystamy jego dane wyłącznie po uzyskaniu zgody.

Jeśli do przetwarzania danych osobowych użytkownika wymagana jest jego zgoda, będzie on miał prawo do wycofania się z niej w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed wycofaniem się z niej.

Każdy formularz rejestracyjny określi, jaki rodzaj danych osobowych gromadzimy — różne cele mogą wymagać różnych danych, np.:

 • do otrzymywania informacji o promocjach potrzebne będzie podanie pełnego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i/lub numeru telefonu;
 • do zgłoszenia się na konkurs lub wzięcia udziału w innych akcjach promocyjnych potrzebne będzie podanie pełnego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail i/lub numeru telefonu;
 • do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy będzie potrzebne podanie pełnego imienia i nazwiska, adresu e-mail i/lub numeru telefonu;
 • do utworzenia konta użytkownika naszych narzędzi komercyjnych lub aplikacji on-line, takich jak sklepy i kalendarze on-line, zapytanie o cenę itd., będzie potrzebne podanie pełnego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, danych finansowych, nazwy użytkownika i hasła;
 • do utworzenia konta użytkownika w narzędziach mediów społecznościowych, takich jak blogi, fora, grupy dyskusyjne wymagane będzie podanie imienia i nazwiska użytkownika, adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła;
 • do dalszego skorzystania z wyżej wymienionych narzędzi (np. w celu złożenia zamówienia), wymagane będzie podanie dodatkowych informacji, takich jak na przykład adres czy szczegóły zamówienia.

b) Poprzez informacje, które uzyskujemy podczas korzystania z naszych Usług

Stale szukamy możliwości lepszego dostosowania naszych stron internetowych i innych narzędzi komunikacji do potrzeb naszych użytkowników.

Stale szukamy możliwości lepszego dostosowania naszych stron internetowych i innych narzędzi komunikacji do potrzeb naszych użytkowników.

Gromadzimy dane osobowe podczas komunikacji z nami w czasie korzystania z naszych Usług. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą zawierać m.in. poniższe elementy:

 • informacje o urządzeniu (np. model osprzętu, wersja systemu operacyjnego, numer identyfikacyjny lub numer telefonu);
 • dane logowania (np. adresy IP, aktywność systemu, ustawienia sprzętu komputerowego, rodzaj przeglądarki, wersja językowa, data i godzina zapytania);
 • pliki cookie (małe pliki tekstowe instalowane automatycznie przez przeglądarkę na komputerze użytkownika lub innych urządzeniach poprzez naszą stronę internetową);
 • sygnały nawigacyjne web beacon (małe obrazy lub obiekty umieszczane na stronie internetowej lub w e-mailu, które są zazwyczaj niewidoczne dla użytkownika, ale pozwalają na zweryfikowanie czy dana strona została przez niego odwiedzona lub czy przeczytana została wspomniana wiadomość e-mail. Sygnały te najczęściej funkcjonują w parze z plikami cookie i korzystamy z nich w taki sam sposób);
 • zachowanie klienta na stronie, np. klikanie, przewijanie, ruchy myszką, śledzenie sesji;
 • aby uzyskać Usługi, do których użytkownik ma subskrypcję, potrzebne nam będą informacje na temat urządzeń użytkownika, na przykład informacje zawarte w zdefiniowanym poniżej nagłówku HTTP lub w innych sygnałach protokołu transmisji internetowych, w przeglądarce, rodzaju i wersji urządzenia, systemie operacyjnym, ciągu aplikacji user-agent oraz informacje o aplikacjach na telefonie komórkowym użytkownika, rozdzielczość ekranu i preferowany język. Dodatkowo w odniesieniu do urządzeń użytkownika gromadzimy dane na temat lokalizacji geograficznej i dane behawioralne.
 • Wszelkie informacje na temat plików cookie i sygnałów nawigacyjnych używanych na naszej stronie, na przykład informacje na temat zarządzania plikami cookie i sygnałami nawigacyjnymi, w jakim celu są używane, jakie kategorie danych przechowują i jak długo są aktywne, znajdują się w Polityce plików cookie.

3. Co robimy z danymi osobowymi naszych użytkowników?

Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonej infrastrukturze znajdującej pod naszym nadzorem, przy wsparciu dostawców zewnętrznych opisanych w ustępie 5 tej Polityki.

W zależności od intencji użytkownika korzystania z Usług, możemy gromadzić jego dane osobowe w poniższych celach („Cele”):

 • rejestrowania użytkownika jako użytkownika Usług i zapewnianie Usług zgodnie z umową;
 • upewniania się, że treści Usług są prezentowane w efektywny sposób dla użytkownika i jego urządzenia;
 • realizowania zamówień użytkownika on-line;
 • realizowania zapytań i rozstrzyganie skarg;
 • badania i analizowania rynku, jak również zadowolenia klienta z naszych produktów i usług (np. pytanie o opinię na temat naszych produktów i usług czy prośba o wypełnienie ankiety lub kwestionariusza);
 • pomocy w ocenie, poprawie i ulepszeniu naszych produktów i usług;
 • do wewnętrznej ewidencji;
 • w celach marketingowych, w tym dostarczania użytkownikom żądanych informacji (patrz poniższa sekcja na temat marketingu bezpośredniego);
 • organizowania konkursów, zawodów i/lub innych akcji promocyjnych;
 • rekrutacji (jeśli takie dane zostały nam przez użytkownika dostarczone); i
 • powiadomienia o niektórych zmianach w Usługach.

Nie gromadzimy danych osobowych, które nie są adekwatne dla wyżej wymienionych celów, chyba że otrzymamy zgodę użytkownika na przetwarzanie takich danych. Nie będziemy przechowywać danych w wyżej wymienionych celach dłużej niż jest to konieczne lub niż czas określony w umowie lub przez prawo.

To oznacza, że przechowujemy dane osobowe:

 • dopóki użytkownik jako podmiot nie zgłosi wyraźnego sprzeciwu — w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe w naszym uzasadnionym interesie, ale sprzeciw jest słuszny (np. działania marketingu bezpośredniego w stosownych przypadkach);
 • dopóki nie wygaśnie uzasadniony interes — w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika w naszym uzasadnionym interesie, gdy sprzeciw nie jest uzasadniony, np. w celu zabezpieczenia realizacji ewentualnych zobowiązań użytkownika i zapobieżenia oszustwom;
 • tak długo jak działa prawny obowiązek — w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o obowiązek prawny;
 • tak długo, jak realizowana jest zamówiona usługa i/lub działanie lub do czasu kiedy użytkownik wycofa się z usługi i/lub działania — w przypadku gdy przetwarzamy dane w związku z wykonywanymi usługami i nie istnieje żaden inny cel przechowywania tych danych; oraz
 • do czasu wycofania się ze zgody na przetwarzanie — w przypadku gdy polegamy wyłącznie na zgodzie użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych i nie ma przesłanek prawnych do przechowywania tych danych (a możliwość wycofania zgody będzie przedstawiona w każdym komunikacie).

W każdym z tych przypadków użytkownik zostanie poinformowany, że jego dane osobowe są przechowywane w określonym celu, nawet jeśli nie jest wymagana żadna zgoda na mocy obowiązującego prawa, jak również jeśli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na wymaganiach wynikających z ustawy lub z umowy lub jeśli jest to wymóg konieczny do zawarcia umowy, jak również jeśli istnieje obowiązek podania danych osobowych, a za ich niepodanie grożą ewentualne konsekwencje.

Wszelkie zgromadzone dane osobowe zostaną usunięte w przypadku, gdy nie będą już one konieczne do uzyskania celów, dla których były gromadzone. Jednakże ze względu na wymogi prawne możemy być zobowiązani do przechowywania danych osobowych użytkowników przez dłuższy okres czasu.

4. Poufność i ochrona danych osobowych użytkownika

Ochrona danych jest dla nas niezmiernie istotną kwestią. Stosujemy odpowiedni poziom bezpieczeństwa i dlatego wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu zabezpieczenia gromadzonych przez nas informacji przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób. Nasza polityka i procedury w zakresie bezpieczeństwa informacji są ściśle dostosowane do szeroko akceptowanych standardów międzynarodowych i są one regularnie przeglądane oraz aktualizowane pod kątem potrzeb biznesowych, zmian technologicznych i wymogów prawnych. Dostęp do danych osobowych użytkowników przysługuje wyłącznie tym pracownikom, usługodawcom lub naszym podmiotom powiązanym, którzy muszą je znać lub potrzebują ich w celu wykonywania swoich obowiązków.

Optymalizujemy ochronę danych osobowych między innymi poprzez:

 • szyfrowanie danych, gdzie zachodzi taka potrzeba;
 • zabezpieczenie danych hasłem;
 • prosząc podmioty zewnętrzne o gwarancje wynikające z postanowień umowy;
 • ograniczanie dostępu do danych osobowych użytkowników do zasady, zgodnie z którą wgląd do danych mogą mieć osoby, którym te informacje są potrzebne do działania (np. dostęp do Twoich danych mogą uzyskać tylko ci pracownicy, którzy ich potrzebują w wyżej wymienionych Celach); i
 • podejmując wszelkie środki ostrożności w celu upewnienia się, że nasi pracownicy i współpracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych użytkowników, zostaną przeszkoleni z zakresu ochrony danych i będą przetwarzać je wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem i naszymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa właściwego o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych zastosujemy się do obowiązujących przepisów prawa dotyczących naruszenia bezpieczeństwa danych.

5. Komu ujawniamy dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkownika zostaną udostępnione tylko tym podmiotom zewnętrznym i w takich celach, jakie zostały opisane poniżej. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby upewnić się, że dane osobowe użytkownika są przetwarzane, chronione i przekazywane zgodnie z obowiązującym prawem.

a) Wewnątrz Bridgestone Group

Jesteśmy częścią globalnej organizacji („Bridgestone Group”) składającej się z kilku firm w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane stosownie do potrzeb w celu przetwarzania i przechowywania danych do jednego lub kilku oddziałów Bridgestone Group znajdujących się w Stanach Zjednoczonych lub poza nimi, zapewniając użytkownikowi dostęp do usług, działu wsparcia klienta, możliwości podejmowania decyzji dotyczących poprawy realizacji usług, opracowywania treści oraz do innych celów opisanych w niniejszej Polityce.

Powyższe elementy będą ściśle związane z:

 • jakąkolwiek usługą świadczoną przez jedną z firm Bridgestone Group dla innej (zgodnie z odpowiednią umową dotyczącą przetwarzania); lub
 • faktem, że więcej niż jeden podmiot Bridgestone decyduje, w jaki sposób będą wykorzystywane dane osobowe użytkownika (zgodnie z umową o wspólnym zarządzaniu); lub
 • faktem, że inny podmiot Bridgestone staje się odrębnym nadzorcą danych użytkownika dla określonych celów (np. opartych na zgodzie użytkownika).

b) Zewnętrzni dostawcy usług

W sytuacjach, gdy jest to konieczne, zlecimy innym firmom i osobom wykonanie niektórych zadań w naszym imieniu w ramach umowy o przetwarzaniu danych. Możemy na przykład przekazywać dane osobowe przedstawicielom, wykonawcom czy partnerom w celu świadczenia usług przetwarzania danych lub w celu przesłania użytkownikowi żądanych informacji. Udzielimy lub udostępnimy zewnętrznym dostawcom usług tylko takie informacje, które są niezbędne do przetwarzania zapytania użytkownika. Informacje te nie mogą być przez nich wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów, w szczególności do celów własnych. Nasi zewnętrzni dostawcy usług są zobowiązani umową do przestrzegania poufności danych osobowych użytkowników.

c) Przenoszenie własności przedsiębiorstwa

W związku z reorganizacją, zmianą struktury, fuzją, sprzedażą lub jakimkolwiek innym przeniesieniem własności (pod zbiorczą nazwą „Przenoszenie własności przedsiębiorstwa”), przekażemy informacje, w tym dane osobowe w uzasadnionym zakresie niezbędnym dla Przenoszenia własności przedsiębiorstwa, pod warunkiem że odbiorca zgodzi się na wykorzystywanie danych osobowych w sposób zgodny z prawem dotyczącym ochrony danych. W dalszym ciągu będziemy zapewniać poufność wszelkich danych osobowych, a w przypadku gdy dane te staną się przedmiotem innej polityki prywatności, powiadomimy o tym użytkowników, na których ma ona wpływ.

d) Organy publiczne

Dane osobowe użytkowników ujawniane są organom publicznym wyłącznie w sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Zareagujemy na przykład na wnioski sądowe, udzielimy odpowiedzi organom ścigania, organizacjom nadzorującym i innym jednostkom władzy państwowej, które mogą obejmować również władze poza krajem zamieszkania użytkownika.

e) Inne podstawy prawne

Ponadto dane osobowe użytkowników możemy ujawniać w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu lub jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo albo jeśli użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przekazywanie swoich danych.

f) Przekazywanie danych osobowych między krajami

W szczególnych okolicznościach konieczne może być przekazywanie danych osobowych użytkowników do krajów poza Stanami Zjednoczonymi („Kraje zewnętrzne”). Przekazywanie danych do Krajów zewnętrznych może odnosić się do wszystkich działań związanych z przetwarzaniem opisanych w tej Polityce. Niniejsza Polityka obowiązuje również w przypadku przekazywania danych osobowych do krajów zewnętrznych, w których obowiązują inne reguły ochrony danych niż w kraju zamieszkania użytkownika.

Jakiekolwiek przekazywanie danych osobowych do krajów innych niż objęte adekwatnymi decyzjami Komisji Europejskiej o ochronie danych, wymienionymi pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, może nastąpić wyłącznie na podstawie umów zawierających standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub inne gwarancje zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Marketing bezpośredni

Podczas korzystania z naszych Usług użytkownik może zostać poproszony o zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych przez telefon, wiadomości sms, e-mail i/lub pocztę. Wyrażenie tej zgody jest jednocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji o naszych produktach i usługach, akcjach promocyjnych i ofertach specjalnych.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące marketingu bezpośredniego przy użyciu opcji rezygnacji zawartej w każdej takiej wiadomości, poprzez skontaktowanie się z nami zgodnie z punktem 12 poniżej lub poprzez dostosowanie informacji o koncie.

7. Prawa użytkownika w odniesieniu do danych osobowych

Jako osoba, której te dane dotyczą, użytkownik ma określone prawa związane z gromadzonymi przez nas danymi osobowymi. Mają one zastosowanie do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem danych opisanych w tej Polityce. Szanujemy prawa użytkownika i odpowiednio odnosimy się jego problemów.

Informacje dotyczące przysługujących praw użytkowników wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych znajdują się na następującej liście:

 • Prawo do sprostowania: użytkownik może otrzymać od nas prośbę o sprostowanie danych osobowych. Dokładamy należytych starań, aby dane użytkownika pozostawały w naszym posiadaniu i były pod naszą kontrolą, oraz aby były poprawne, aktualne, odpowiednie i oparte na najświeższych informacjach. W stosownych przypadkach udostępniamy samoobsługowe portale internetowe, gdzie użytkownicy mogą przejrzeć i skorygować swoje dane osobowe.
 • Prawo do ograniczenia: użytkownik może otrzymać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:
  • zakwestionuje prawidłowość danych osobowych w czasie ich weryfikacji;
  • przetwarzanie będzie niezgodne z prawem i użytkownik zażyczy sobie ograniczenie przetwarzania zamiast usunięcia danych osobowych;
  • nie będziemy potrzebowali już dłużej danych osobowych użytkownika, ale użytkownik będzie ich wymagał jako dowodów, w celu przeprowadzenia dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub jeśli
  • użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu w czasie weryfikacji, czy nasze uzasadnione przesłanki są nadrzędne.
 • Prawo do dostępu: użytkownik może poprosić nas o udostępnienie informacji dotyczących danych osobowych, w tym informacji o kategorii danych będących w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, w jakim celu są one wykorzystywane, skąd je mamy (jeśli nie bezpośrednio od użytkownika) i komu je udostępniamy, jeśli ma to zastosowanie. Użytkownik może uzyskać od nas jedną darmową kopię danych osobowych, jakie o nim zgromadziliśmy. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty za wydanie kolejnej kopii.
 • Prawo do przenoszenia: o ile to technicznie możliwe, na prośbę użytkownika przeniesiemy dane osobowe do innego administratora, pod warunkiem, że przetwarzanie jest oparte na zgodzie użytkownika lub jest niezbędne do realizacji umowy. Zamiast żądania kopii danych osobowych użytkownika można zlecić bezpośrednie przeniesienie danych do innego, wybranego przez użytkownika administratora.
 • Prawo do usuwania: dane osobowe użytkownika możemy usunąć w przypadku, gdy
  • dane te nie są już niezbędne do celów, w jakich były gromadzone lub przetwarzane w inny sposób;
  • użytkownik ma prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu swoich danych osobowych (patrz poniżej) i korzystać z tego prawa;
  • dane osobowe są bezprawnie przetwarzane; chyba że przetwarzanie jest wymagane:
   • do utrzymania zgodności z obowiązkiem prawnym, który wymaga przetwarzania;
   • w szczególności do przestrzegania ustawowych wymogów dotyczących przetrzymywania danych;
   • do uzyskania dowodów lub przedstawienia albo obrony roszczeń prawnych.
 • Prawo do sprzeciwienia się: użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z powodu konkretnej sytuacji, pod warunkiem że przetwarzanie nie jest oparte na jego zgodzie, ale na uzasadnionym interesie naszym lub podmiotów zewnętrznych. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne i uzasadnione podstawy oraz nadrzędny interes w przetwarzaniu lub ustanawianiu dowodów albo w realizacji lub obronie roszczeń prawnych. Jeśli użytkownik sprzeciwiają się przetwarzaniu jego danych osobowych, powinien sprecyzować, czy życzy sobie usunięcia swoich danych osobowych, czy też ograniczenia ich przetwarzania przez nas.
 • Prawo do złożenia skargi: w przypadku domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów prawa właściwego o ochronie danych osobowych użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego ds. danych osobowych w kraju zamieszkania lub w miejscu, gdzie miało miejsce domniemane naruszenie.

Postaramy się rozstrzygnąć skargę użytkownika w ciągu 30 dni. Czas ten może się jednak wydłużyć z określonych powodów dotyczących poszczególnych praw lub z powodu złożoności problemu.

W niektórych przypadkach dostęp do danych osobowych użytkownika może nie być możliwy z powodu postanowień ustawowych. Jeśli odmówimy użytkownikowi dostępu, poinformujemy go o przyczynie tej odmowy.

W niektórych przypadkach zidentyfikowanie użytkownika na podstawie danych osobowych może być niemożliwe z powodu identyfikatorów podanych w zapytaniu. W takich przypadkach, gdy nie będziemy w stanie zidentyfikować użytkownika jako osoby, której te dane dotyczą, nie będziemy w stanie spełnić jego prośby o wykonanie praw opisanych w tej sekcji, chyba że użytkownik poda nam dodatkowe informacje umożliwiające jego identyfikację.

Jeśli użytkownik będzie chciał dochodzić swoich praw, powinien powiadomić nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@firestoneip.com.

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego ustawowe prawa, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych w państwie członkowskim, jego miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia.

8. Łącza

Nasze Usługi mogą od czasu do czasu zawierać hiperłącza do stron, które nie są przez nas kontrolowane. Mimo że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby hiperłącza na Stronie internetowej prowadziły wyłącznie do stron, które podlegają takim samym jak nasza strona standardom bezpieczeństwa i poufności, nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę lub poufność jakichkolwiek danych, które przesyłane są na takich stronach. Zalecamy, aby przed wysłaniem informacji z takich stron zapoznać się z ich polityką prywatności i innymi oświadczeniami z tym związanymi.

9. Osoby niepełnoletnie

Osoby w wieku poniżej 16 lat nigdy nie powinny dostarczać nam danych osobowych bez zgody lub nadzoru rodziców bądź opiekuna. Bez zgody osoby dorosłej nie chcemy zachowywać, przetwarzać ani przekazywać danych osobowych takich osób jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. Jeśli dowiemy się, że dane osób niepełnoletnich zostały nieumyślnie zgromadzone, bezzwłocznie usuniemy te dane.

10. Dane wrażliwe

Nie będziemy przetwarzać szczególnych kategorii danych użytkowników („danych wrażliwych”). Dane wrażliwe to takie dane osobowe, które ujawniają pochodzenie rasowe i etniczne, poglądy polityczne, religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych i dane biometryczne pozwalające na jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej, jej stan zdrowia, życie płciowe i orientację seksualną.

11. Zmiany do niniejszej Polityki

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania naszych praktyk dotyczących prywatności i do dokonywania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym momencie i według naszego uznania. Z tego względu zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka jest aktualizowana zgodnie z datą zamieszczoną w dolnej części strony. Dane użytkowników będą przez nas chronione w sposób zgodny z Polityką, na podstawie której były gromadzone, chyba że otrzymamy zgodę użytkownika na zabezpieczenie ich w inny sposób.

Poprzednie wersje niniejszej Polityki zostaną zachowane do wglądu w archiwum.

12. Informacje kontaktowe

Wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych osobowych i dochodzenia swoich praw należy kierować na adres e-mail: privacy@fsip.com.

Ostatnia aktualizacja: 17 maja, 2018