UMOWA DOTYCZĄCA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

WITAMY

Witamy na oficjalnej stronie internetowej („Strona internetowa”) firmy Firestone Industrial Products Company, LLC („Firestone”). Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Umowy dotyczącej warunków użytkowania („Warunki użytkowania”). Odwiedzenie lub jakiekolwiek skorzystanie z naszej Strony internetowej albo łączenie się z nią oznacza zawarcie umowy z firmą Firestone, właścicielem Strony. Przez cały czas użytkownik jest związany obowiązującą w danym momencie wersją Warunków użytkowania i wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Firma Firestone zaleca przeglądanie co jakiś czas Warunków użytkowania w celu upewnienia się, że użytkownik jest zaznajomiony na bieżąco z najnowszą wersją.

CAŁOŚĆ UMOWY

Warunki użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Firestone. Jeśli jakikolwiek fragment Warunków użytkowania zostanie uznany za niezgodny z prawem, niepoprawny lub niewykonalny, wówczas fragment ten uznaje się za oddzielony i nie wpływa on na prawomocność i wykonalność pozostałych Warunków użytkowania.

Firma Firestone może zaproponować możliwość okresowego korzystania z usług interaktywnych na Stronie internetowej. Udział w tego typu usługach oznacza zgodę użytkownika na wszelkie przedstawione warunki specjalne oraz warunki zawarte w Warunkach użytkowania.

OGÓLNA NOTA

Dane na Stronie internetowej zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępują porad odpowiednich ekspertów. Nie należy polegać na produktach lub usługach udostępnianych przez Stronę internetową lub za jej pośrednictwem ani też korzystać z nich w celu podejmowania decyzji bez uprzedniej konsultacji z odpowiednim ekspertem.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Firma Firestone, zgodnie z najlepszą wiedzą, jest właścicielem lub ma prawo do wykorzystywania danych, informacji, znaków towarowych i usługowych, tekstów, obrazów, mediów strumieniowych, filmów, dźwięków, ikon i innych treści na niniejszej Stronie internetowej („Zawartość”). Użytkownik może przeglądać, pobierać i/lub wydrukować jedną kopię Zawartości niniejszej Strony internetowej, ale zabronione jest wielokrotne kopiowanie lub modyfikowanie w jakikolwiek sposób, rozpowszechnianie lub przekazywanie innej osobie albo firmie, samodzielne kadrowanie lub wyświetlanie w inny sposób Zawartości niniejszej Strony internetowej lub innej strony bądź też wykorzystywanie jej w inny sposób. Takie kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie, wyświetlanie lub wykorzystywanie stanowi naruszenie Warunków użytkowania i może naruszać znaki towarowe i usługowe firmy Firestone, prawa autorskie, prawa autorskie licencjonowane, prawa do prywatności i reklamy pracowników firmy Firestone i innych osób, oraz inne własności intelektualne będące w posiadaniu lub na licencji firmy Firestone. Użytkownik nie może używać marki Firestone bez pisemnej zgody firmy Firestone. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, firma Firestone nie przyznaje użytkownikowi żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw na podstawie jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub informacji stanowiących tajemnicę handlową.

Polityką firmy Firestone jest przestrzeganie prawa własności intelektualnej innych osób. W związku z niniejszą polityką firma Firestone nie umieści umyślnie treści, które naruszają prawa autorskie innych osób. Firma Firestone wyznaczyła osobę uprawnioną do otrzymywania powiadomień o domniemaniu naruszenia praw autorskich na niniejszej Stronie internetowej. Jeśli użytkownik przypuszcza, że jego praca została wykorzystana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, powinien wysłać powiadomienie zawierające następujące informacje: (1) opis pracy; (2) gdzie zlokalizowana była praca na Stronie internetowej, łącznie z adresem URL; (3) imię i nazwisko użytkownika oraz jego adres, numer telefonu i adres e-mail; (4) podpisane przez użytkownika oświadczenie, że wyraża on w dobrej wierze przekonanie, iż zgodnie z obowiązującym prawem sporne użycie jest niedozwolone; i (5) podpisane przez użytkownika oświadczenie z potwierdzeniem pod karą krzywoprzysięstwa, że zarzuty są prawdziwe i że jest on właścicielem tych praw autorskich lub działa w imieniu właściciela. Dokumenty te należy przesłać do:

Imię i nazwisko: Lynn Hsu
Tytuł: Starszy doradca ds. własności intelektualnej
Adres: 200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, TN 37201
Telefon: (615) 937-1656
E-mail: hsulynn@bfusa.com 

LINKI

Użytkownik może utworzyć link ze swojej strony internetowej do strony głównej Strony internetowej bez uprzedniego pisemnego pozwolenia, na przykład poprzez zwykły tekst. Użytkownik nie może używać żadnych znaków towarowych i usługowych jako linków z innych stron do Strony internetowej ani jako wyszukiwanych haseł do odczytu maszynowego, takich jak metatagi. Firma Firestone, wedle własnego uznania, zastrzega sobie prawo do anulowania zgody do linkowania Strony internetowej. Żadna strona trzecia, która odsyła do naszej Strony internetowej: (1) nie będzie pokazywać treści naszej Strony internetowej w ramce; (2) nie będzie kopiować zawartości Strony; (3) nie będzie stwierdzać ani nie zasugeruje, że firma Firestone sponsoruje lub reklamuje strony internetowe innych firm; (4) nie będzie zniesławiała ani przedstawiała fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji jakiegokolwiek typu, w tym zniesławiających lub ubliżających informacji o firmie Firestone; ani (5) nie będzie wdrażać żadnych treści, które mogą być interpretowane jako niezgodne z prawem, niemoralne, obraźliwe, kontrowersyjne czy niewłaściwe. Umieszczanie lub tworzenie jakiegokolwiek łącza do Strony internetowej oznacza, że użytkownik zapoznał się z treścią Warunków użytkowania i zgadza się na ich przestrzeganie. Jeśli użytkownik uważa, że na danej stronie internetowej, na której zamieszczone jest łącze do naszej Strony internetowej, zawarte są treści niewłaściwe lub niezgodne z prawem, powinien skontaktować się z firmą Firestone poprzez link Kontakt na Stronie internetowej.

Łącza do innych stron internetowych lub lokalizacji internetowych kontrolowanych, będących własnością i obsługiwanych przez strony trzecie („strony internetowe podmiotów zewnętrznych”) z naszej Strony internetowej zostały podane wyłącznie dla wygody użytkownika. Firma Firestone nie reklamuje, nie sponsoruje ani nie zatwierdza żadnych treści stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Firma Firestone nie ma kontroli nad stronami podmiotów zewnętrznych, do których użytkownik ma dostęp poprzez naszą Stronę internetową i nie jest odpowiedzialna za treści lub ich prawidłowość na którejkolwiek z tych stron czy lokalizacji. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do innej witryny lub lokalizacji internetowej poprzez naszą Stronę internetową, robi to na własne ryzyko. Jeśli użytkownik uważa, że jakiekolwiek łącze na naszej Stronie internetowej prowadzi do strony niezgodnej z prawem, obraźliwej lub nieodpowiedniej, powinien skontaktować się z firmą Firestone poprzez łącze Kontakt na Stronie internetowej.

MATERIAŁY NIEZAMÓWIONE

Chociaż zawsze jesteśmy zadowoleni, gdy nasi klienci i inni odwiedzający kontaktują się z nami i chętnie przyjmujemy sugestie i uwagi, to jednak nie będziemy rozpatrywać materiałów niezamówionych. PROSIMY NIE PRZESYŁAĆ FIRMIE FIRESTONE JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW NIEZAMÓWIONYCH

Jeśli użytkownik dostarczy poprzez naszą Stronę internetową jakiegokolwiek rodzaju informacje (np. kreatywne koncepcje, idee albo materiały takie jak tekst, zdjęcia czy rysunki), oświadcza, gwarantuje i potwierdza, że posiada do nich nieograniczone prawo i że te informacje nie naruszają praw autorskich, znaku towarowego, patentu, tajemnicy handlowej, prawa do prywatności lub reklamy, innych praw własności i własności intelektualnej jakiekolwiek osoby lub firmy, że informacje te nie są poufne, zastrzeżone dla użytkownika, innej osoby lub firmy, że informacje te nie krzywdzą innej osoby lub firmy, oraz że firma Firestone może kopiować, rozpowszechniać, wyświetlać, ujawniać, przekazywać, dystrybuować, uzyskiwać w swoim własnym imieniu ochronę własności intelektualnej lub wykorzystywać te informacje i/lub materiały (i koncepcje z nimi związane) w inny sposób, może produkować, tworzyć, korzystać, oferować i sprzedawać produkty, usługi, metody i procesy opracowane na ich podstawie, bez ograniczeń, w jakikolwiek sposób, gdziekolwiek na świecie, bezpłatnie, z lub bez potwierdzenia autorstwa lub źródła, wedle własnego uznania firmy Firestone. Firma Firestone nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowania, roszczenia czy szkody wynikające z wykorzystywania jakichkolwiek informacji tego rodzaju, a użytkownik zgadza się bronić firmę Firestone w związku z takimi odszkodowaniami, roszczeniami lub szkodami, włączając w to honoraria adwokackie.

ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Niniejsza Strona internetowa i cała jej Zawartość są udostępniane wyłącznie do użytku własnego, informacyjnego i niekonkurencyjnego. Następujące działania są surowo zabronione: (i) fałszywe przedstawianie swojej tożsamości; (ii) manipulowanie niniejszą Stroną internetową; (iii) jakiekolwiek przerywanie lub próba przerwania działania niniejszej Strony internetowej; oraz (iv) prowadzenie nieuczciwej działalności. Oprócz wymagań przedstawionych w innych sekcjach Warunków użytkowania użytkownik zgadza się nie uzyskiwać dostępu i/lub nie korzystać ze Strony internetowej w jakichkolwiek celach wyraźnie nieautoryzowanych w Warunkach użytkowania oraz nie przekazywać, zamieszczać ani rozpowszechniać treści, które:

(1) stanowią reklamę lub oferty biznesowe jakiegokolwiek rodzaju, w tym m.in spam, łańcuszki i piramidy finansowe; (2) zawierają lub stanowią oprogramowanie, programy komputerowe lub jakiekolwiek elementy, m.in. wirusy, boty, robaki i pająki; (3) gromadzą informacje o innych, m.in. adresy e-mailowe użytkowników; (4) obciążają infrastrukturę naszej Strony internetowej; i/lub (5) rozkładają na czynniki pierwsze lub dekompilują oprogramowanie zamieszczone lub zawarte na Stronie internetowej.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

CAŁA ZAWARTOŚĆ TEJ STRONY, W TYM M.IN. JAKAKOLWIEK INFORMACJA LUB PORADA, KTÓRA MOŻE BYĆ UDZIELONA ZA JEJ POŚREDNICTWEM, JEST ZAMIESZCZONA W TAKIM STANIE, JAKIE JEST I JAKIEKOLWIEK SKORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. FIRMA FIRESTONE I UŻYTKOWNIK ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I ZOBOWIĄZAŃ ZE STRONY FIRMY FIRESTONE WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. DOTYCZĄCYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI ZBYTU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOMNIEMANYCH GWARANCJI, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE FIRMA FIRESTONE NIE ZAPEWNIA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA BĘDZIE DOSTĘPNA BEZ ZAKŁÓCEŃ, ORAZ ŻE STRONA TA LUB SERWER SĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, USZKODZEŃ, BŁĘDÓW PROJEKTOWYCH, PRZEOCZEŃ, WIRUSÓW CZY INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

Firma Firestone nie gwarantuje ani nie składa żadnych zapewnień związanych z korzystaniem czy rezultatami korzystania z informacji czy materiałów na niniejszej Stronie internetowej w zakresie ich poprawności, dokładności, rzetelności itp., i nie gwarantuje, że informacje na tej Stronie nie zawierają technicznych niezgodności czy błędów typograficznych. Firma Firestone dokłada należytych starań, aby informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej były dokładne i aktualne; aczkolwiek mogą wystąpić błędy lub przeoczenia, w tym informacje o cenach czy specyfikacje produktów. Ponadto informacje zawierające m.in. ceny produktów mogą być zmieniane lub aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA FIRESTONE W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC ŻADNEJ ZE STRON ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB INNE TYPY SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI, SERWISU I INNYCH STRON INTERNETOWYCH Z HIPERŁĄCZAMI, NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU ZABRONIONEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB INNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO BRAK OGRANICZEŃ, UTRACONY ZYSK, PRZERWANĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI FIRMA FIRESTONE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O POTENCJALNYCH SZKODACH.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCÓW EOG

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA POZOSTAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW

Firma Firestone angażuje się w ochronę prywatności użytkowników. Korzystanie z tej Strony internetowej oznacza jednocześnie zgodę na stosowanie się do niniejszej Polityki prywatności.

Dane osobowe mogą zawierać imię i nazwisko użytkownika, jego adres wraz krajem zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, adres IP i/lub zawód („Dane osobowe”).

Niniejsza Strona internetowa jest przeznaczona dla osób dorosłych. Firma Firestone nie gromadzi ani/lub nie udostępnia świadomie danych osobowych dzieci poniżej trzynastego roku życia na Stronie internetowej. Jeśli w przyszłości Firma Firestone będzie gromadziła dane osobowe dzieci, zrobi to na mocy postanowień ustawy o ochronie prywatności dzieci online z 1998 r. (ang. Children's Online Privacy Protection Act of 1998).

Użytkownik może odwiedzić Stronę internetową bez wymogu ujawniania informacji o sobie. Jednakże, aby uczestniczyć w serwisie, pobierać jakąkolwiek Zawartość, korzystać z interaktywnych funkcji Strony internetowej, i/lub otrzymywać informacje od firmy Firestone, takie jak newslettery lub e-maile o nadchodzących wydarzeniach, użytkownik może zarejestrować się i podać dokładne informacje o sobie na Stronie, ponieważ usługi i Zawartość mogą nie działać prawidłowo bez tych danych.

Ponadto Strona internetowa zawiera łącza do stron, które nie są obsługiwane przez firmę Firestone. Te podmioty zewnętrzne mogą gromadzić dane użytkownika i przekazywać je nam lub innym podmiotom. Firma Firestone ostrożnie podchodzi pod względem doboru partnerów, sponsorów i innych podmiotów, ale nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystywanie danych osobowych przez te podmioty. Zalecamy czytanie polityki prywatności na każdej odwiedzanej stronie internetowej, aby upewnić się, że jest ona dla akceptowalna.

Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkownika na Stronie internetowej są chronione przed nieuprawnionym ich ujawnieniem przy użyciu uzasadnionych komercyjnie środków technologicznych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem łącza Kontakt na Stronie internetowej. Pomimo że firma Firestone dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników przy użyciu uzasadnionych komercyjnie środków i innych sposobów, to jednak nie może zagwarantować ochrony informacji przekazywanych przez użytkownika do nas i jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie ze Strony internetowej, serwisu i/lub Zawartości, zrobi to na własne ryzyko. Może zaistnieć dodatkowe ryzyko w przypadku podania przez użytkownika danych osobowych i/lub hasła poprzez publiczną lub zewnętrzną sieć. Należy pamiętać, że informacje ujawniane przez użytkownika na Stronie internetowej, np. informacje podawane na tablicy ogłoszeń lub czatach dostępnych na Stronie, mogą być gromadzone i wykorzystywane przez osoby odwiedzające Stronę internetową. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane do komunikacji marketingowej i promocyjnej przez firmę Firestone, jej partnerów, sponsorów, spółki stowarzyszone, cesjonariuszy i inne podmioty. Firma Firestone szanuje prawo każdego użytkownika do decydowania o otrzymywaniu takich informacji. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać korespondencji marketingowej i promocyjnej od nas, naszych partnerów, sponsorów czy innych podmiotów, może nie wyrazić na to zgody, kontaktując się z firmą Firestone poprzez łącze Kontakt na Stronie internetowej.

Strona internetowa lub firma Firestone mogą zostać sprzedane lub poddane innej transakcji, w której dane personalne będą stanowiły część majątku przedsiębiorstwa przekazywanego przez firmę Firestone. W takim przypadku dane osobowe użytkownika mogą stanowić jeden z elementów majątku naszego przedsiębiorstwa, jaki przekazujemy.

Poprzez odwiedzanie naszej Strony internetowej i podawanie danych osobowych firmie Firestone użytkownik potwierdza i akceptuje, że w związku z międzynarodowym profilem korporacji firma Firestone może wykorzystywać dane osobowe gromadzone w ramach polityki prywatności i przekazywać te informacje spółkom macierzystym, innym działalnościom firmy Firestone oraz wybranym podmiotom, które mogą znajdować się poza jurysdykcją rezydenta. Ponadto te dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w innych jurysdykcjach. Podając takie dane osobowe firmie Firestone, użytkownik zgadza się na ich przekazywanie.

W celu oceny Strony internetowej i upewnienia się, że jej Zawartość i usługi są dla użytkownika interesujące, możemy gromadzić i przechowywać informacje statystyczne dotyczące sposobu korzystania ze Strony internetowej, poznania nazwy dostawcy usług internetowych użytkownika, z jakiej strony użytkownik został przekierowany do naszej Strony internetowej oraz kiedy i w jakich godzinach odwiedził Stronę internetową. Dane personalne wykorzystujemy również w celu rozwijania bazy danych demograficznych dotyczących użytkowników Strony internetowej. Takie zgromadzone informacje nie pozwolą na identyfikację tożsamości użytkownika. Możemy udostępnić zgromadzone informacje statystyczne naszym partnerom, sponsorom i innym podmiotom.

Od czasu do czasu firma Firestone może umieścić na komputerze użytkownika plik cookie lub lokalny obiekt udostępniony (LSO). Plik cookie to mały wiersz kodu przechowywany w przeglądarce podczas odwiedzania strony internetowej z włączoną opcją plików cookie. Lokalny obiekt udostępniony (LSO) to dane przechowywane jako plik na komputerze użytkownika.

Pliki cookie i lokalne obiekty udostępnione pozwalają firmie Firestone na śledzenie aktywności użytkownika i prowadzenie jej rejestru. Większość przeglądarek ma domyślnie ustawione akceptowanie plików cookie i lokalnych obiektów udostępnionych. Jeśli użytkownik zmieni ustawienia przeglądarki na odrzucanie plików cookie lub lokalnych obiektów udostępnionych, wówczas niektóre elementy Strony internetowej mogą nie działać poprawnie. Ponadto, aby korzystanie z serwisu było możliwe, przeglądarka może wymagać akceptacji plików cookie i lokalnych obiektów udostępnionych.

Strona internetowa automatycznie gromadzi informacje dotyczące dostępu do niej. Informacje te mogą zawierać adres protokołu internetowego („adres IP”), jak również inne połączenia i dane lub informacje dotyczące użytkowania.

Firma Firestone zastrzega sobie prawo do dostępu i ujawniania danych osobowych w celu podporządkowania się prawu i uzasadnionym prawnie wnioskom rządowym dotyczącym właściwemu działaniu systemów lub w celu ochrony własnej lub innych podmiotów. Zanim firma Firestone ujawni dane osobowe, może próbować uzyskać uprzednią zgodę od danej osoby, ale nie ma takiego obowiązku.

Na pisemną prośbę firma Firestone (1) usunie dane osobowe z bazy danych Firestone (co może wiązać się z anulowaniem subskrypcji do wszystkich serwisów); i/lub (2) poprawi lub zaktualizuje dane osobowe użytkownika. W celu złożenia prośby o usunięcie, poprawienie czy też zaktualizowanie danych osobowych prosimy o kontakt z firmą Firestone za pośrednictwem łącza Kontakt na Stronie internetowej.

Firma Firestone zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Prosimy od czasu do czasu zapoznawać się z tymi Warunkami użytkowania, aby upewnić się, że są one znane. W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z firmą Firestone za pośrednictwem łącza Kontakt na Stronie internetowej.

ZAKOŃCZENIE USŁUGI

Firma Firestone zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania działania lub dostępności Strony, jakichkolwiek usług, konkursów, Zawartości, materiałów, wyposażenia, specyfikacji, modeli, i/lub produktów opisanych na Stronie internetowej w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Produkty, metody i procesy opisane na Stronie internetowej mogą być objęte patentem Stanów Zjednoczonych, innymi zagranicznymi patentami i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Firma Firestone zastrzega sobie również prawo, wedle własnego uznania, do zakończenia Warunków użytkowania i dostępu do wszystkich lub niektórych elementów Strony internetowej, z wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.

Obowiązki użytkownika wynikające z niniejszych Warunków użytkowania obowiązują tak długo, jak długo użytkownik uzyskuje dostęp do tej Strony internetowej lub korzysta z niej, a także korzysta z treści Strony internetowej lub jej kopii lub utrzymuje je. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć swoje zobowiązania poprzez zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej i zniszczenie wszystkich treści z niej uzyskanych oraz wszystkich jej kopii.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się zwolnić Firestone i jego spółki macierzyste, spółki zależne, stowarzyszone, dyrektorów, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, partnerów, marek partnerskich, członków, reprezentantów, firm powiązanych, radców, następców i/lub cesjonariuszy i bronić ich przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami, wydatkami, lub żądaniami, włączając w to uzasadnione honoraria adwokackie i zapłacone kwoty do zaspokajania roszczeń, poczynione przez którekolwiek podmioty zewnętrzne z powodu lub wynikające z treści, które użytkownik przesyła, zamieszcza lub przekazuje do lub za pośrednictwem Strony internetowej, korzystania ze Strony internetowej, naruszenia przez użytkownika Warunków użytkowania lub naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek innych praw.

BRAK ODSTĄPIENIA OD WYKONANIA

Nieegzekwowanie przez firmę Firestone jakichkolwiek postanowień Warunków użytkowania lub brak reakcji na naruszenie Warunków użytkowania przez użytkownika lub inne strony w żaden sposób nie stanowi zrzeczenia się przez firmę Firestone praw do późniejszego egzekwowania jakichkolwiek postanowień Warunków użytkowania wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej strony.

POWIADOMIENIA

Firma Firestone może wysyłać powiadomienia do użytkowników Strony internetowej poprzez umieszczanie wiadomości na Stronie internetowej, wysyłając wiadomości e-mail lub przesyłanie listów zwykłą pocztą. Powiadomienia do firmy Firestone, w tym raporty dotyczące naruszeń niniejszych Warunków użytkowania, mogą być wysyłane za pośrednictwem łącza Kontakt na Stronie internetowej lub za pomocą zwykłej poczty na adres:

Firestone Industrial Products Company, LLC 
Do wiadomości: Administrator Strony internetowej / Dział Prawny
200 4th Avenue South
Suite 100
Nashville, Tennessee 37201

PRAWO WŁAŚCIWE I LOKALIZACJA

Niniejsza Strona internetowa jest kontrolowana, obsługiwana i administrowana przez firmę Firestone z biur na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Firma Firestone nie daje żadnej gwarancji, że materiały na niniejszej Stronie internetowej są poprawne lub dostępne do użytkowania poza Stanami Zjednoczonymi. Zabroniony jest dostęp do tych materiałów z obszarów, gdzie taka zawartość jest nielegalna. Użytkownik nie może korzystać ze Strony internetowej i rozpowszechniać jej Zawartości, naruszając przepisy i rozporządzenia Stanów Zjednoczonych o rozpowszechnianiu. Jeśli użytkownik odwiedza niniejszą Stronę internetową z lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi, bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów i rozporządzeń.

Warunki użytkowania podlegają prawu stanu Tennessee i zgodnie z nim będą interpretowane, bez względu na wybór prawa lub normy kolizyjne. Niniejszym użytkownik zgodę na to, że wszelkie powództwa, które może mieć w związku ze Stroną internetową, muszą być składane w sądzie lokalnym lub federalnym w stanie Tennessee.

ZMIANY DO WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Niniejsze Warunki użytkowania zostały zaktualizowane w maju 2018 r. i z tą datą weszły w życie. Firma Firestone zastrzega sobie prawo do modyfikowania Warunków użytkowania wedle własnego uznania. Jeśli firma Firestone zdecyduje o zmianie Warunków użytkowania, zmiany te zostaną zamieszczone w tym miejscu. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej sekcji strony, aby być na bieżąco ze wszelkimi zmianami. Zmiany do Warunków użytkowania wchodzą w życie od dnia umieszczenia ich na Stronie internetowej.

NAGŁÓWKI

Nagłówki sekcji/akapitu pojawiające się w Warunkach użytkowania są zamieszczane wyłącznie dla wygody i w żaden sposób nie definiują, nie ograniczają, nie interpretują ani nie opisują zakresu takiej sekcji/akapitu ani w żaden sposób nie wpływają na daną sekcję/akapit.

ZASADY I WARUNKI AUTORYZOWANEGO DEALERA

Warunki użytkowania autoryzowanego sprzedawcy detalicznego firmy Firestone Industrial Products Company, LLC („Firestone”) („Warunki sprzedawcy detalicznego”) obowiązują od 10 października 2014 roku. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełnymi zasadami i warunkami:
2014 Zasady i warunki sprzedaży detalicznej FSIP 10-8-2014

ZASADY I WARUNKI AUTORYZOWANEGO SPRZEDAWCY

Niniejsze Zasady i warunki autoryzowanego sprzedawcy detalicznego („Warunki Sprzedawcy”) Firestone Industrial Products Company, LLC („Firestone”) obowiązują od 10 października, 2014 roku. Więcej informacji o warunkach znajduje się pod następującym łączem:
2014 Zasady i warunki sprzedawcy detalicznego FSIP WD i DTC 10152014

Ogólne zasady promocji firmy Firestone Industrial Products Company, LLC

Firma Firestone Industrial Products Company, LLC („Firestone”) może poprzez swoją stronę internetową lub zewnętrzne sieci społecznościowe, takie jak Twitter czy Facebook, regularnie oferować prezenty reklamowe, promocje, konkursy sponsorowane czy zakłady pieniężne. Każdy prezent reklamowy, promocja, konkurs czy zakłady pieniężne podlegają następującym warunkom:

• Mogą w nich uczestniczyć tylko mieszkańcy Stanów Zjednoczonych lub Dystryktu Kolumbia, wyłączając Puerto Rico, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych i obiekty wojskowe Stanów Zjednoczonych w innych krajach, w wieku od osiemnastu (18) lat; wymagane jest oświadczenie o dopuszczalności.
• Zgłoszenie może podlegać procedurom rejestracji w sieci społecznościowej podmiotu zewnętrznego.
• Poszczególne nagrody i/lub warunki są niepowtarzalne dla każdego konkursu/zakładu pieniężnego/promocji i zostaną ujawnione po umieszczeniu na stronie internetowej konkursu/zakładu pieniężnego/promocji.
• Zwycięzcy mogą zostać wyłonieni na kilka sposobów, w tym m.in. poprzez losowanie.
• Decyzje firmy Firestone uznawane są za ostateczne we wszystkich kwestiach związanych z prezentami reklamowymi, promocjami, konkursami i zakładami pieniężnymi.

Bez względu na format konkursu/zakładów pieniężnych/promocji (zwanych dalej „Promocjami”), w określonych przypadkach mają zastosowanie następujące zasady ogólne:
Ogólne zasady promocji firmy Firestone Industrial Products Company, LLC